วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

        ในปีการศึกษา  2554   โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา เป็นสถานศึกษาที่สร้างให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีความรู้  สุขภาพดี  มีความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  และุชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

พันธกิจ

   1.  มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง คิดเป็น  ทำเป็น แก้ปัญหาเ็ป็น  มีสุขภาพดี  มีความภูมิใจในความเป็นไทย  ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  2. มุุ่งพัฒนาให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้่  และมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

เป้าประสงค์

    1.  นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าประโยชน์และร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นนิสัยในชีวิตประจำวันได้ มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีีดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและสามารถดำรงชีิวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดี มีความสุข
   2.  โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการเีรียนการสอนได้
Advertisements

Posted on สิงหาคม 5, 2011, in ข้อมูลทั่วไป. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s