ผลงาน

รางวัลและผลงานดีเด่น

  ผู้บริหาร  มีภาวะเป็นผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการสูงมาก เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  เป็นผู้นำทางวิชาการ  ใช้หลักคุณธรรมในการบริหารบุคลากร  เป็นนักประชาธิปไตย  มีความมุ่งมั่นอุทิศตนในการทำงานและเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม เป็นที่พอใจของคณะครู  ผู้ปกครอง ชุมชน  และคณะกรรมการสถานศึกษา

– ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี เป็นที่พอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษา

 รางวัลดีเด่น

1. ปี 2527  คัดเลือกเข้าโครงการ “โรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท รุ่นที่ 2  (มพช. 2)
2. ปี 2535 คัดเลือกเข้าโครงการ   “โรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม(รพชส.)  และโครงการ “โรงเรียนขยายโครงการทางการศึกษา   ระดับ ม.ตอนต้น กรมสามัญศึกษา”
3.  ปี 2539  ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ “อาหารกลางวัน” และโครงการ “การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม”
4.  ปี  2542  ได้รับรางวัลดังนี้
–   ประกวดร้องเพลง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
–   รางวัลผู้ให้จังหวะดีเด่น
–   รางวัลนักร้องนำดีเด่น
–   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  การประกวดเชียร์ลีดเดอร์ พลังสีขาวชาวสุพรรณ
–   ชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง  อายุไม่เกิน 16 ปี “บรรหาร 3 คัพ”
–   ชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง  อายุไม่เกิน 18 ปี “กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี”
ประจำปี 2542
5.  ปี  2544  ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ ได้รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ “ควิกจูเนียร์ ประเทศไทย”
6.  ปี  2545  ได้รับรางวัลดังนี้
–  ชนะเลิศการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ “ควิกแชมป์ ควิกเชียร์” เขตการศึกษา 1 จังหวัดลพบุรี
–  ชนะเลิศการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ “ควิกแชมป์ ควิกเชียร์” เขตการศึกษา 3   จังหวัดนครราชสีมา
–  ชนะเลิศการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ “ควิกแชมป์ ควิกเชียร์” เขตการศึกษา 7 จังหวัดสุพรรณบุรี
–  ชนะเลิศกรีฑานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นอายุไม่เกิน 12   ปีชาย
7.  ปี  2546  ได้รับรางวัลดังนี้
–  รองชนะเลิศระดับประเทศในรายการ “ว๊ายบึ้มเชียร์กระหึ่มโลก” ที่กรุงเทพฯ
–  ชนะเลิศระดับประเทศในรายการ “ควิกแชมป์ ควิกเชียร์” เดอะมอลล์   บางกะปิ   กรุงเทพฯ
–  นักฟุตซอลอายุไม่เกิน 18 ปีเป็นตัวแทนคัดเลือก เขตการศึกษา 7  2 ปีซ้อน ( 2545 – 2546 )
8.  ปี  2547  ได้รับรางวัลดังนี้
–  รางวัลชนะเลิศการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ ระดับมัธยมศึกษา งานวันเด็กแห่งชาติ  สพท. สพ. 2
–   รางวัลดีเด่นการประชันเพลงพื้นบ้าน (เพลงอีแซว) แม่ของแผ่นดินเทิดไท้ 72 พรรษา มหาราชินี  12 สิงหาคม 2547    ณ โรงเรียนบางลี่วิทยา
–   ชนะเลิศอันดับ 1     เซปัคตะกร้อ ของเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 รุ่นอายุ 15 ปีชาย
–   ชนะเลิศอันดับ 1    เซปัคตะกร้อ ของเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  รุ่นอายุ 18  ปีหญิง
–  รองชนะเลิศอันดับ 1 เซปัคตะกร้อ  รุ่นอายุ 15 ปีหญิง   ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
–   รองชนะเลิศอันดับ 2    เซปัคตะกร้อ รุ่นอายุ 16 ปีชาย ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
–   รองชนะเลิศอันดับ  1  การแข่งขันฟุตซอลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   มหกรรมงานวันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
–  รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   มหกรรมงานวันกีฬาแห่งชาติ   จังหวัดสุพรรณบุรี
9.  ปี  2548    ได้รับรางวัลดังนี้
–  ชนะเลิศการประกวด Lip Syne ประเภทสวยงาม ช่วงชั้นที่ 3 งานเปิดฟ้าวิชาการสวนแตง ’48
–  ประชันแหล่รายการคุณพระช่วย TV ช่อง 9
–  รองชนะเลิศอันดับ 1  และรางวัลขวัญใจผู้ชมการประกวดเพลงพื้นบ้านระดับมัธยมศึกษาวันที่  1  ธันวาคม  2548  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
–  ชนะเลิศอันดับ  1  การแข่งขันกิจกรรมนักเรียน  “จัดสวนถาดแบบแห้ง”  ช่วงชั้นที่  3 ในงานแสดงผลผลิตทางการศึกษา  มหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี  ครั้งที่  1  วันที่  4  ธันวาคม 2548  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
–  ชนะเลิศกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้ง  ช่วงชั้นที่  3  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี  ครั้งที่ 1 วันที่  4  ธันวาคม 2548  สพท. สพ. 2
–  ชนะเลิศอันดับ  1  การแข่งขันกิจกรรมนักเรียน “แต่งกระทู้ธรรม”  ช่วงชั้นที่  4  ในงานแสดงผลผลิตทางการศึกษา  มหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี  วันที่   4  ธันวาคม  2548 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
–  ชนะเลิศกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้ง  ช่วงชั้นที่  4  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี  ครั้งที่ 1  วันที่  4  ธันวาคม 2548  สพท. สพ.  2
–  ชนะเลิศกิจกรรมร้องเพลงภาษาอังกฤษ  ช่วงชั้นที่  4  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี  ครั้งที่ 1  วันที่  4  ธันวาคม  2548 สพท. สพ.  2
–  ชนะเลิศกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  ช่วงชั้นที่  4  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี  ครั้งที่ 1  วันที่  4  ธันวาคม 2548  สพท. สพ. 2
–  ชนะเลิศกิจกรรมร้องเพลงภาษาอังกฤษ  ช่วงชั้นที่  3  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี  ครั้งที่ 1  วันที่  4  ธันวาคม  2548 สพท. สพ. 2
–  ชนะเลิศกิจกรรมคอมพิวเตอร์จัดทำฐานข้อมูล และสารสนเทศ  ช่วงชั้นที่   4  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี  ครั้งที่ 1 วันที่   4  ธันวาคม  2548  สพท. สพ. 2
–  ชนะเลิศกิจกรรมคอมพิวเตอร์ตกแต่งภาพ    ช่วงชั้นที่   3   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี  ครั้งที่ 1  วันที่   4  ธันวาคม 2548  สพท. สพ.2
10.  ปี  2549  ได้รับรางวัลดังนี้
–  รองชนะเลิศอันดับ  1  ระดับมัธยมศึกษาการประกวดเพลงพื้นบ้าน ประเภทเพลงพื้นบ้านภาคกลาง  วันที่ 21  พฤศจิกายน  2549  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
–  ได้รางวัลเหรียญทองในกิจกรรมการแข่งขันทักษาการพูดภาษาอังกฤษ  ช่วงชั้นที่  3  และ  4 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่  7  กรกฎาคม  2549  ณ  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
11.  ปี  2550  ได้รับรางวัลดังนี้
– ได้รางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  (ประเภทสิ่งประดิษฐ์) ช่วงชั้นที่  4  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี   2550  ภาคกลางและภาคตะวันตก  วันที่  31 กรกฎาคม – 2   สิงหาคม   2550   ณ   จังหวัดราชบุรี    ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
–  ชนะเลิศการแข่งขันการจัดสวนแก้ว  ช่วงชั้นที่ 4  และเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี  2550  ภาคกลางและภาคตะวันตก  วันที่ 7  กรกฎาคม  2550  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ราชบุรี  เขต  2
12.  ปี  2551  ได้รับรางวัลดังนี้
–  เหรียญทองแดงการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ช่วงชั้นที่  3 วันที่ 1   มี.ค.   51  ณ   สพท. สพ.  2
–  ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ช่วงชั้นที่  4  วันที่  7  ก.ค. 51  ณ    สพท. สพ. 2
–  ชนะเลิศการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ  ช่วงชั้นที่  3  วันที่ 7 ก.ค. 2551 ณ สพท. สพ.  2
–  รองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ประกอบสื่อ  ช่วงชั้นที่  4  วันที่  19  ส.ค. 51  ณ    ม.  เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จังหวัดสุพรรณบุรี
–   เหรียญทอง การแข่งขัน  Singing  Contest  ช่วงชั้นที่  4  วันที่  14  ก.ย. 51  ณ สพท.สพ. 2
–   เหรียญเงิน การแข่งขัน  Speaking  Contest  ช่วงชั้นที่  4 วันที่  14  ก.ย. 51  ณ สพท. สพ. 2
–   เหรียญเงิน การแข่งขัน   English  Quiz  ช่วงชั้นที่  3  วันที่  14  ก.ย. 51  ณ  สพท. สพ. 2
–   เหรียญเงิน การแข่งขัน   English  Quiz  ช่วงชั้นที่  4  วันที่  14  ก.ย. 51  ณ  สพท. สพ. 2
–   เหรียญเงิน การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่  3  วันที่  14  ก.ย. 51  ณ สพท. สพ.  2
–   เหรียญทอง การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ช่วงชั้นที่  4  วันที่  14  ก.ย. 51  ณ  สพท. สพ.  2
–    เหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ช่วงชั้นที่  3  วันที่  21  ก.ย. 51  ณ  โรงเรียนอู่ทอง   จังหวัดสุพรรณบุรี
13.  ปี  2552  ได้รับรางวัลดังนี้
–    เหรียญทองจากการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2552
–    เหรียญทอง เหรียญเงิน  เหรียญทองแดง กีฬาสุพรรณเกมครั้งที่  2  ระหว่างวันที่  9-20 พ.ย. 2552  ณ  สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
–    แข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกปี  2552  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2  และเป็นตัวแทนเขตแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดลพบุรี  ในวันที่   21  ธ.ค.  ผลการแข่งขันดังนี้
1)   ระดับช่วงชั้นที่ 3  เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  อนุศรี  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ประเภทเล่านิทานคุณธรรม
2)   ระดับช่วงชั้นที่ 3  และช่วงชั้นที่  4  ได้รับเหรียญทอง  ประเภทการจัดสวนถาด
3)   ระดับช่วงชั้นที่  3  และช่วงชั้นที่  4  ได้รับเหรียญทอง แข่งขันภาษาจีน
14.  ปี  2553  ได้รับรางวัลดังนี้
–   เหรียญทองอันดับ 1 ตัวแทนเขตฯ  “การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออก   ปี  2553  ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9
–  เหรียญทองอันดับ 1 ตัวแทนเขตฯ  “การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออก   ปี  2553  ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9
–  เหรียญทองแดง  “การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น”  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา  (ระดับภาค)
–  เหรียญทองแดง  “การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย”  งานศิลปหัตถกรรม     นักเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา  (ระดับภาค)
–  รองชนะเลิศอันดับ 1  “การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย”  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  วันที่ 18  ส.ค. 2553
–  รองชนะเลิศอันดับ 2 “การประกวดการจัดตู้ปลาสวยงาม”  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  วันที่ 18  ส.ค. 2553
–  รางวัลชมเชย “การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์”  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  วันที่ 18  ส.ค. 2553
–  ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประกวดและแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์  ในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  วันที่  2-5  ก.พ. 2554
–  เข้ารอบรองชนะเลิศ  “การแข่งขันจรวดขวดน้ำ”  การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศครั้งที่  9  คลอง 5 จ.ปทุมธานี  พ.ศ. 2554
–  ชนะเลิศ  “เปตอง”  งานดอนเจดีย์เกมส์   อ.ดอนเจดีย์  จ.สุพรรณบุรี
–  เหรียญทอง  “กรีฑา”  งานดอนเจดีย์เกมส์   อ.ดอนเจดีย์  จ.สุพรรณบุรี
–  รองชนะเลิศ  “เทเบิลเทนนิส”  งานดอนเจดีย์เกมส์   อ.ดอนเจดีย์  จ.สุพรรณบุรี
–  รองชนะเลิศ  “ฟุตซอล”  งานดอนเจดีย์เกมส์   อ.ดอนเจดีย์  จ.สุพรรณบุรี
–  รองชนะเลิศ  “เซปัคตะกร้อ”  งานดอนเจดีย์เกมส์   อ.ดอนเจดีย์  จ.สุพรรณบุรี
–  ชนะเลิศ  “วอลเล่ย์บอล”  งานดอนเจดีย์เกมส์   อ.ดอนเจดีย์  จ.สุพรรณบุรี
–  เหรียญทอง  “กรีฑา 4 x 100”   สนามกีฬา   จ.สุพรรณบุรี
–  เหรียญเงิน  “กรีฑา 4 x 400”   สนามกีฬา   จ.สุพรรณบุรี
–  เหรียญทองแดง  “กรีฑา  100  เมตร ”   สนามกีฬา   จ.สุพรรณบุรี
–  เหรียญเงิน  “กรีฑา  200  เมตร ”   ระดับ  ม.ต้น สนามกีฬา   จ.สุพรรณบุรี
–  เหรียญทองแดง  “กรีฑา  200  เมตร ”   ระดับ  ม. ปลาย  สนามกีฬา   จ.สุพรรณบุรี
–  เหรียญเงิน   “วิ่งกระโดดไกล ”   สนามกีฬา   จ.สุพรรณบุรี
–  เหรียญเงิน  “กรีฑา  800  เมตร ”   สนามกีฬากลาง   จ.สุพรรณบุรี
–  เหรียญทองแดง   “กรีฑา  1,500  เมตร ”   สนามกีฬากลาง   จ.สุพรรณบุรี
–  รองชนะเลิศอันดับ  2  “เซปัคตะกร้อ ”   สนามกีฬากลาง   จ.สุพรรณบุรี
–  รองชนะเลิศอันดับ  2  “วอลเล่ย์บอล ”   สนามกีฬากลาง   จ.สุพรรณบุรี
–  เหรียญเงิน  “เปตอง”   สนามกีฬากลาง   จ.สุพรรณบุรี
–   เหรียญทอง    “การจัดสวนแก้ว”  ระดับ ม.ต้น  ม.ปลาย  เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา  ได้รางวัลระดับ  เหรียญทอง
–   เหรียญทอง   “การจัดสวนถาดแบบชื้น”  ระดับ ม.ปลาย  เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา  ได้รางวัลระดับ  เหรียญทอง
–  เหรียญทอง “Telling Story (เล่านิทานภาษาอังกฤษ)”  ม.ปลาย  เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รางวัลระดับ เหรียญทอง
–  เหรียญทอง “การแข่งขันรำวงมาตรฐาน”,  “การเข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี”,  “การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทย (ระนาดเอก – ขลุ่ยเพียงออ-จะเข้-ซออู้-ซอด้วง-ฆ้องวงใหญ่-ระนาดทุ้ม)”  เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา
–  เหรียญทอง “กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ (การสร้างอุปกรณ์และให้บริการ)”เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา
–  เหรียญ   “การสร้างการ์ตูนเอนิเมชั่น”  ระดับ ม.1-ม.6     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  60 ( 1 ธ.ค. 2553)  ณ โรงเรียนอู่ทอง
–  เหรียญ      “ออกแบบสิ่งของฯ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์”  ระดับ ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  60   ( 1 ธ.ค. 2553)  ณ โรงเรียนอู่ทอง
–  เหรียญ      “การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์”  ระดับ ม.1-ม.3     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  60   ( 1 ธ.ค. 2553)  ณ โรงเรียนอู่ทอง
–  เหรียญ      “ค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์”   ระดับ ม.1-ม.6     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  60   ( 1 ธ.ค. 2553)  ณ โรงเรียนอู่ทอง
–  เหรียญทอง  “เล่านิทานคุณธรรม”  ระดับ ม.ต้น และ   ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  60  ( 1 ธ.ค. 2553)  ณ โรงเรียนอู่ทอง
–  เหรียญเงิน  “โครงงานคุณธรรม”  ระดับ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  60( 1 ธ.ค. 2553)  ณ โรงเรียนอู่ทอง
–  เหรียญเงิน  “มารยาทไทย”  ระดับ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  60  ( 1 ธ.ค. 2553) ณ โรงเรียนอู่ทอง
–  เหรียญ  “โครงงานคุณธรรม”  ระดับ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  60 ( 1 ธ.ค. 2553)  ณ โรงเรียนอู่ทอง
–  เหรียญทองแดง  “รอบรู้ประวัติศาสตร์”  ระดับ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  60  ( 1 ธ.ค. 2553)  ณ โรงเรียนอู่ทอง
–  เหรียญทองแดง  “Walk  Rally  ประวัติศาสตร์”  ระดับ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  60   ( 1 ธ.ค. 2553)  ณ โรงเรียนอู่ทอง
–  รางวัล  ชมเชย 2  ระดับประเทศ (  อันดับที่  6   ของระดับจังหวัด)  โครงการตอบปัญหาธรรมะ“ทางก้าวหน้า”  ครั้งที่ 29  วันที่  29 พ.ย. 2553   ระดับ  ม.ต้น  ณ  สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพระบรมฯ    จ.สุพรรณบุรี
–  รางวัล  ชมเชย 2  ระดับประเทศ (  อันดับที่  11   ของระดับจังหวัด)  โครงการตอบปัญหาธรรมะ“ทางก้าวหน้า”  ครั้งที่ 29  วันที่  29 พ.ย. 2553   ระดับ  ม.ปลาย  ณ  สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพระบรมฯ    จ.สุพรรณบุรี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: